Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE
Sklep – prowadzona przez Hot-wife.pl platforma informatyczna,
umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie informatyczne do zapoznawania się z Ebookami, oraz zawieranie umów kupna-sprzedaży ebooków.

Ebook – plik o rozszerzeniu .PDF, zawierający treści cyfrowe, oferowany przez hot-wife.pl za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Sklepu – P. Staniszewski, Szpitalna 5, 61-587 Poznań

II. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania odpowiedniego urządzenia informatycznego podłączonego do sieci Internet, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądaniem stron internetowych.

2.2. Użytkownik, który dokona zakupu ebooków , może korzystać z nich pod warunkiem posiadania dowolnego czytnika (w postaci dedykowanego urządzenia, lub oprogramowania), pozwalającego odczytać plik PDF (czytnik ebooków lub komputer klasy PC/MAC, tablet, smartfon wraz z oprogramowaniem). Zabronione jest drukowanie ebooków!

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ / Zamawianie produktu
3.1. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem sytuacji w których nastąpiła awaria systemu, lub planowa przerwa w działaniu (np. aktualizacja systemu).

3.2. Zawarcie umowy następuje poprzez zakup przez Użytkownika z obowiązkiem zapłaty, poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam/Kupuję”.

3.3. W ramach prowadzonego Serwisu, Hot-wife.pl oferuje sprzedaż ebooków Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego wypełnienia “formularza zamówienia”, co jest niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu zakupu.

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, wraz z numerem rachunku na który jest zobowiązany dokonać płatności.

3.6. Sklep Hot-wife.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w przeciągu 3 dni roboczych od momentu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu, gdzie jako pierwszy dzień liczony jest najbliższy dzień roboczy. W sytuacjach wyjątkowych (awarie, katastrofy, choroby, lub innych przypadków losowych) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

3.8. Ceny ebooków znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich.

3.9. W związku z tym, iż dostawa ebooków odbywa się w sposób elektroniczny – koszty dostawy wynoszą zero złotych.

3.10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen ebooków znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych ebooków z oferty bez uprzedzenia.

3.12. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu (paragon) w postaci elektronicznej.

3.13. Płatność za ebooki realizowana jest wyłącznie przez przelew na konto Sklepu.

IV. ZABEZPIECZENIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH
4.1. Wszystkie ebooki, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Hot-wife.pl oraz są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 776 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych ebooków wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Sklep Hot-wife dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją ebooków stosuje zabezpieczenie w postaci podpisu cyfrowego oraz metadanych systemu EPES. Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik oraz pozwala w jednoznaczny sposób określić, który Użytkownik w nieautoryzowany sposób dystrybuował plik.

4.3. Użytkownik, który kupił ebooki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niedozwolone jest kopiowanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, wypożyczanie. Zabronione jest również drukowanie oraz modyfikowanie ebooków.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć ebook w postaci pliku PDF i gwarantuje, iż będzie on poprawny z punktu widzenia technologicznego. W przypadku jego wady (plik nie otwiera się w czytniku PDF lub oprogramowaniu pozwalającym odczytywać takie pliki), Klient ma prawo żądać dostarczenia poprawnego pliku.

5.2. Aby złożyć reklamację dotyczącą pliku ebooka – należy wysłać email na adres: reklamacje@hot-wife.pl.

5.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz numer transakcji potwierdzający nabycie reklamowanego Ebooka w Sklepie.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Z zastrzeżeniem pkt 6.2-6.3, zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

6.3. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na zakup ebooka w postaci treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Sklep Hot-wife.pl o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Ebooka lub wysłania go za pomocą poczty elektronicznej przez Sklep.

6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: kontakt@hot-wife.pl.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep Hot-wife.pl nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6.7. Konsument ma obowiązek zwrócić ebooka (na nośnikach materialnych) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,

6.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty transportu zwrotnego

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie Hot-wife.pl podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

7.2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:

a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

b. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

7.3. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

7.4. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.

7.5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

7.6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie, w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.9. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

7.10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:

a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu, określają stosowne przepisy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

8.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

8.4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek emailem na adres kontakt@hot-wife.pl. Email musi być wysłany ze skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje „Usuń konto”. O usunięciu konta użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.